Loading
ศิลปะไม้แกะสลัก-ลุ่มน้ำโขง

ศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มน้ำโขง

ไม้ เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไปในแถบลุ่มน้ำโขง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ทำให้มีพรรณไม้นานาพันธุ์ ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลือกชนิดของไม้มาผลิตเป็นผลงานหัตถกรรมเพื่อสนองต่อประโยชน์ใช้สอย บางอย่างมีคุณสมบัติทางด้านความแข็ง ความเหนียว บางอย่างมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรให้รสชาติ กลิ่น สี บางอย่างมีชื่อเป็นมงคล สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เมื่อนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และลวดลายที่แตกต่างกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ยิ่ง เนื่องจากงานหัตถกรรมไม้หลายอย่างได้เริ่มสูญหายไปกับคนเฒ่าคนแก่ บางอย่างได้เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตและการใช้สอยไป หากไม่มีการศึกษาและรวบรวมไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงภูมิปัญญาในอดีตจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง นิทรรศการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ โดย "โครงการศึกษาศิลปะไม้แกะสลักในวิถีชุมชนแถบลุ่มน้ำโขง" ซึ่งมี ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา เป็นหัวหน้าโครงการ