แนวพระราชดำริจากพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2536-2556

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จ ฯ มาในการนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้บริหาร อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การสร้างบัณฑิต การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน…

หากต้องการอ่าน กรุณาติดต่องานจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ภาพเก่าเล่าเรื่อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทำการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย    ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 30 กรกฏาคม พุทธศักราช 2533 จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบ 31 ปี งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รวบรวบภาพเก่าที่แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้นำเสนอในรูปแบบ Flipbook

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอในรูปแบบ Flipbook