พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเวชศาสตรบัณฑิต (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแพทยศาสตรบัณฑิต) เป็นวาระแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 มีใจความตอนหนึ่งว่า

“…ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาให้ปริญญาแก่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวันนี้ นับเป็นวันสำคัญสำหรับประวัติการของประเทศสยามด้วย เพราะว่าไม่ว่าประเทศใดๆ ความเจริญของประเทศนั้นย่อมวัดด้วยความเจริญของการศึกษานั้นอย่างหนึ่ง…”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗ ) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ภาพจาก http://www.cu100.chula.ac.th/story/370/
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ (ในภาพขณะพระราชทานปริญญาบัตรรัฐศาสตรบัณฑิต แก่ นายอมร รักษาสัตย์)

พระมหากรุณาธิคุณข้อนี้ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถาบันอุดมศึกษาของไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันต่างๆ ในเวลาต่อมา

นับตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัอุบลราชธานีครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2536  ณ อาคารเรียนรวม 1  นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 16 จาก 24 สถาบันจากการลำดับปีพุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา พุทธศักราช 2534-2535 

Graduation by Parinya Boonsattha

อ้างอิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ร้อยเรื่องราวจากรั้วจามจุรี.ค้นคืน 14 ธันวาคม 2564 จาก http://www.cu100.chula.ac.th/story/370/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(2564).คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(2536).พิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใน พ.ศ.2534-2535.

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.(2563).ทำไมจึงมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย?.ค้นคืนเมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2564จาก https://mgronline.com/daily/detail/9630000081597

กำเนิดคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ เดิมสังกัดคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ แต่ด้วยงานทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัว ประกอบกับความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคอีสานตอนใต้ จึงต้องพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนและการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แต่การที่รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รวมอยู่กับนิติศาสตร์แตกต่างกันมาก กับทั้งในทรรศนะของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่างแยกเป็นต่างคณะกัน ซึ่งแต่ละคณะมีกลุ่มเป้าหมายและสาขาแยกย่อยออกไปอีกจำนวนมาก ในที่สุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศให้คณะรัฐศาสตร์แยกตัวออกมาจากคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549

ปัจจุบัน (2561) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ

พุทธศักราช 2554 โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 3 ส่วนงาน คือ สานักงานเลขานุการ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคณะได้จัดการเรียนการสอนจานวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

กำเนิดคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อกำเนิดในรูปโครงการชื่อว่า ” โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์” โดยตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2547 

รายงานประจำปีคณะนิติศาสตร์ 2559

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพิ่มขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”  โดยมีนายสมบัติ  วอทอง เป็นผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

และในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์

 

กำเนิดคณะศิลปประยุกต์และและสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากนโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภาครัฐซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานอาชีพชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับแนวความคิดของรองศาตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีแนวคิดและตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบและได้เริ่มดำเนินการภายใต้การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน ปีพุทธศักราช 2546 

การเรียนการสอนในคณะเริ่มในปีพุทธศักราช 2547 โดยเปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ปรัชญา “ศึกษาและเข้าใจคุณค่าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการออกแบบรับใช้สังคมยุคใหม่” เมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เพื่อให้การจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิผล ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533  และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2546 จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร ภาพ:ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา