กำเนิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พุทธศักราช 2545”

12 มกราคม 2559 ภาพ:ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือกันจัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ( The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและดำเนินงานตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2537 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา คณบดี (ดำรงตำแหน่ง พุทธศักราช 2545- 2551) ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ภายใต้การเห็นชอบของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารหอพักแพทย์พยาบาลขนาด 112 ห้อง

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2550 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณ จำนวน 120 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารวิทยาลัย ฯ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2552 และใช้เป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

อาคารผู้ป่วยขนาด 100 เตียง

หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้งบประมาณ 62.9 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ การก่อสร้างได้สิ้นสุดสัญญาในปี  2554 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 24 ล้านบาท ทำให้อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2555

กำเนิดคณะบริหารศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้น

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ “ให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเปิดสาขาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิศวกรรม การบัญชี การเงิน และการธนาคาร ให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นพัฒนาความรู้ทักษะในการบริหารการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ และกลุ่มคนที่มีความสนใจ”

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นชอบให้จัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2540 และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2541  และในปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการจัดการตลาด

 

กำเนิดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่ 8 ( พุทธศักราช 2540-2544) ใน พุทธศักราช 2538 มีโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย

และได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ให้โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ในสำนักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540-2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการออกแบบและทำการก่อสร้างอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้เริ่มดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2538

และทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (เล่ม 114 ตอนที่ 19 ก 10 มิถุนายน 2540 หน้า 12 ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 

มีเหตุผลในการประกาศ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์บริการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบสารนิเทศหรือฐานข้อมูล  โดยมีนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กำเนิดคณะเภสัชศาสตร์

19 มีนาคม 2539

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 8 เริ่มตั้งแต่มีโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2535

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ด้วยการริเริ่มของรองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ผนวกกับความสามารถของท่านคณบดีผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย   คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 สิงหาคม 2540

ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่  8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่  3 มิถุนายน  พุทธศักราช 2537 ) จึงถือเอา  วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2537 เป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ให้แบ่งส่วนราชการของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการและรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 จำนวน 44 คน

แหล่งการเรียนรู้แห่งปัญญา : สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปลี่ยนมาจากงานห้องสมุดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพร้อมกับวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวคือ เมื่อมีการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2530 (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชกฤษจานุเบกษาเล่ม 104 ตอนที่ 183 วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2530 ฉบับพิเศษหน้า 25-27)

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขณะนั้น งานห้องสมุดของวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนั้นไม่มีสถานที่สำหรับจัดเป็นห้องสมุด ทางวิทยาลัย ฯ จึงฝากหนังสือให้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการ  จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2531 จึงสามารถเปิดบริการ ที่สำนักงานวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 เปิดให้บริการแก่นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์      

ปี พ.ศ. 2533 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.2533  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่107 ตอนที่ 131 หน้า  60 – 88)  จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทําการมาเปิดให้บริการ ณ พื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ่มแรกงานห้องสมุดสังกัดอยู่ในสํานักงานเลขานุการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปัจจุบันคืออาคารปฏิบัติการคณะบริหารศาสตร์ ) และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 207 หน้า 1149 – 1150 ) งานห้องสมุดจึงได้ยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ มีการบริหารจัดการเทียบเท่าคณะโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2536  สํานักวิทยบริการได้ย้ายที่ทําการมายังอาคารหลังใหม่  ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนนักศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอาคารคับแคบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโดยใช้ชื่อว่า  อาคาร

สํานักวิทยบริการ (ปัจจุบันคืออาคารปฏิบัติการของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  รวมงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,200,000 บาท 

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2540  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารข้อมูลท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การลงทุน และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป  โดยใช้ชื่อว่า อาคารขอมูลท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และเป็นประตูที่จะก้าวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีน อาคารข้อมูลท้องถิ่นจึงมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอยและสนองตอบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศทางด้านการศึกษา และด้านวิชาการ งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินจํานวน 40,000,000 บาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ปลายปี พ.ศ. 2543

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2544  สํานักวิทยบริการได้ย้ายที่ทําการมายังอาคารข้อมูลท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2544  โดยมีสํานักงานเลขานุการ และฝ่ายหอสมุด  ในขณะที่ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ยังคงทําการอยู่ที่อาคารสํานักวิทยบริการ

ปี พ.ศ 2547  สํานักวิทยบริการ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารบริการสารสนเทศ  สมจิตต์ ยอดเศรณี ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ เพื่อรองรับและขยายการให้บริการห้องสมุดที่ทันสมัยแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ  งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน ทั้งสิ้น 56,746,355.- บาท (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  ในส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการดำเนินการเนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 (ระเบียบวาระที่ 4.5) และครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2544 (ระเบียบวาระที่ 3.1)

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ 2549 สํานักวิทยบริการ ได้ปรับปรุงการให้บริการภายในสํานักวิทยบริการ  โดยได้เปิดทําการอยู่ 2 อาคาร คือ อาคารข้อมูลท้องถิ่น และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี จนถึงปัจจุบัน

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปัจจุบัน พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ทำงานร่วมกัน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีภารกิจหลักด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้
1.บริการทรัพยากรสารสนเทศ
2.พื้นที่การค้นค้า และการเรียนรู้
3.บริการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4.ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภาพ : งานจดหมายเหตุ 9 เมษายน 2564
ภาพ : งานจดหมายเหตุ 9 เมษายน 2564