Loading

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จากสำนักวิทยบริการ มห

อ่านต่อ...

ประชุมและศึกษาดูงานเพชรบุรี คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ณ มสธ.

ในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่าย

อ่านต่อ...

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน มติที่ประชุมของคณะทำงาน

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นฯ โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภา

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังจดหมายเหตุ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับคณะกรร

อ่านต่อ...