Loading
ฐานข้อมูลสมุนไพรอีสานใต้

พรรณไม้สมุนไพรอีสานใต้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล รศ.ดร. เภสัชกรหญิง ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรในท้องถิ่นอีสานใต้ จึงได้ทำการรวบรวมพรรณไม้สมุนไพรกว่า 200 ชนิด ไว้ แล้วเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรออกสู่สาธารณะชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำสวนสมุนไพรในบริเวณพื้นที่รอบ ๆ คณะเภสัชศาสตร์ จัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งอ้างอิง (herbarium specimens) และจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรท้องถิ่นที่สามารถศึกษาได้ทั้งจากต้นไม้จริง ของตัวอย่างแบบแห้ง และเรียนรู้สืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ในฐานข้อมูลสมุนไพรนี้ที่เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื้อหาประกอบด้วย ชื่อพรรณไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณ องค์ประกอบทางเคมี การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ การศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางพิษวิทยา ประกอบภาพของพรรณไม้ทั้งสดและแห้ง นอกจากนั้นยังมีบทความวิชาการที่เผยแพร่เกี่ยวกับสมุนไพรรวบรวมไว้ สามารถสืบค้นพรรณไม้ได้โดยเลือกตามตัวอักษรขึ้นต้น หรือใส่คำสำคัญของชื่อพรรณไม้ในช่องการสืบค้น การค้นหาขั้นสูง สามารถสืบค้นได้โดยใส่คำสำคัญตามขอบเขตการสืบค้น คือ ชื่อสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์ และสรรพคุณ

ฐานข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งกับนักวิจัย ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปในการตรวจสอบพรรณไม้ การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เป็นข้อมูลวิชาการที่สามารถนำไปศึกษาอ้างอิงได้ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยด้านการใช้ประโยชน์จากพืชให้เป็นยาให้คงอยู่สืบไป

สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้พรรณไม้สมุนไพรได้ที่ http://www.phargarden.com/

ฐานข้อมูลสมุนไพรอีสานใต้