Loading

งานวิจัยสกลนครและอีสาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานวิจัยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร และภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่า 300 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา อาทิ การผลิตและพัฒนาผ้าย้อมคราม ผ้าเอกลักษณืที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร หนองหาร

การสืบค้น สามารถค้นหาได้จากชื่องานวิจัย บทคัดย่อ คำสำคัญ ชื่อผู้วิจัย พื้นที่ หรือ งานวิจัยทั้งหมด มีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับจำกัดการค้นหา ได้แก่ ประเภททุน สาขาวิชา หน่วยงานที่สังกัด ปีงบประมาณ สาขาวิชาการ ปีที่เผยแพร่ และพื้นที่ ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ได้

ต้องการสืบค้นข้อมูลสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย http://ris.snru.ac.th/

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ราชภัฏสกลนคร