Loading
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัฒนธรรมอีสาน บน Issue.com

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมและจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-magazine) ขึ้น เพื่อให้บริการสารสนเทศและข้อมูลด้านวัฒนธรรมของภาคอีสาน โดยเผยแพร่ออนไลน์บนเว็บไซต์ Issuu.com สารสนเทศที่เผยแพร่นั้นมีทั้งบทความวิชาการ หนังสือ ตำรา จดหมายข่าวสารวัฒนธรรม จำนวนกว่า 64 เรื่อง ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ https://issuu.com/cackku หรือเข้าไปที่ https://issuu.com แล้วสืบค้นจาก publiser ด้วยคำว่า “ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น