Loading
ลวดลายผ้าพื้นเมือง

ศิลปินพื้นบ้านและลายผ้าอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมขึ้น ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลศิลปินพื้นบ้าน และฐานข้อมูลลายผ้าอีสาน

ฐานข้อมูลศิลปินพื้นบ้าน เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินพื้นบ้านสาขาต่าง ๆ ทั้งในนามรายบุคคลและกลุ่มคน ได้แก่ สาขาศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย วรรณกรรม วรรณศิลป์ ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปะการประชาสัมพันธ์  ศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา สื่อสร้างสรรค์ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ หัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารและโภชนาการ เป็นต้น จำนวนทั้งหมด 280 รายชื่อ รายละเอียดของศิลปินประกอบด้วย ที่อยู่ ประเภท  กิจกรรม/ผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และภาพประกอบ เช่น กลุ่มตะไลล้าน กุดหว้า กลุ่มชุมชนบ้านนาอ้อ พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันทโชติ วัดจันทร์อนุสรณ์วิจารณ์ สังฆกิจ

ฐานข้อมูลลายผ้าอีสาน เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน ที่เกิดจากกรรมวิธีการทอแบบต่าง ๆ โดยรายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย ภาพลายผ้า วิธีการทอ และการใช้ประโยชน์ มีทั้งหมด 53 ชิ้นงาน เช่น ลายปราสาท ลายนาคหัวสร้อย ลายกาบแบดอุ้มดาว ลายกระบวนหัวหย่อน ลายเกล็ดลิ่น เป็นต้น

ฐานข้อมูลทั้งสองเรื่องสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://artculture.msu.ac.th สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากคำสำคัญ

ลวดลายผ้าพื้นเมือง