Loading
ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศูนย์คราม

ผ้าย้อมคราม ผ้าสีน้ำเงินที่ย้อมจากต้นไม้เล็ก ๆ ภูมิปัญญาของชุมชนที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นผ้าเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร  องค์ความรู้และการพัฒนาผ้าครามมีอย่างต่อเนื่อง มีการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวและความนิยมของผ้าครามที่เพิ่มขึ้น

ศูนย์คราม  (Kram Center) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นแหล่งรวบรวม และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับครามให้กับผู้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป องค์ความรู้และสารสนเทศต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบของ E-book วิดีทัศน์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ้าย้อมครามซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสกลนคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาที่แหล่งผลิตและสื่อสารกับผู้ผลิตได้โดยตรง เป็นการส่งเสริมการผลิตและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง

สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kram.snru.ac.th/

ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร