Loading
นามานุกรมวรรณกรรมอีสาน ใบลาน

นามานุกรมวรรณกรรมอีสาน

โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมวรรณกรรมอีสานไว้ กว่า 90 เรื่อง เช่น เวสสันดรชาดก สินไช กำพร้าไก่แก้ว เสียวสวาด สุพรมโมกขา โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล "นามานุกรมวรรณกรรมอีสาน" ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะศึกษาจากฉบับสมบูรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลงานการปริวรรตและงานเรียบเรียงของ ดร.พระอริยานุวัตร เขมจารี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย พระอารามหลวง 

วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งวรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ ตำนาน คำสอน นิทาน และเบ็ดเตร็ด โดยจะถูกบันทึกไว้ในใบลาน สมุดข่อย ด้วยอักษรธรรม อักษรไทยน้อย และอักษรขอม และมีหลากหลายสำนวน ภายหลังได้มีการปริวรรตและจัดพิมพ์ไว้ให้คนรุ่นหลังสามารถอ่านและเข้าใจวรรณกรรมต่าง ๆ ได้

ฐานข้อมูล "นามานุกรมวรรณกรรมอีสาน" สามารถสืบค้นได้ โดยเลือกหมวดอักษร จะปรากฎชื่อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้เลือก เมื่อเลือกชื่อวรรณกรรรมที่ต้องการได้แล้ว จึงจะเลือกดูรายละเอียดของวรรณกรรมนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องย่อ รูปแบบคำประพันธ์ ที่มา ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาแบบขั้นสูง เพื่อค้นหาวรรณกรรมตาม ฉันทลักษณ์ ตัวอักษร วรรกรรมมุขปาฐะ หรือ วรรณกรรมลายลักษณ์ได้ด้วย

นามานุกรมวรรณกรรมอีสาน