Loading
แห่ปราสาทผึ้ง บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอเขื่องใน

เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

เริ่มแล้วกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวม เรียบเรียงและพัฒนาข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อให้บริการและเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2562 โดยในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง ณ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านทุ่งใหญ่ได้สืบสานกันมานาน ในแต่ละปีจะมีชาวบ้านทำปราสาทผึ้งมาแห่กันเป็นจำนวนมาก

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เก็บข้อมูลประเพณีไหลเรือไฟ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง อำเภอเมือง ส่วนหนึ่งของงานบุญออกพรรษาของชาวเมืองที่อยู่อาศัยตามลุ่มแม่น้ำ

และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เดินทางไปเก็บข้อมูลงานสถาปัตยกรรมฝีมือช่างญวน ณ วัดบ้านธรรมละ อำเภอเหล่าเสือโก้ก และเก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้มที่สิมวัดบ้านหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน รายละเอียดเรื่องราวที่เก็บข้อมูลได้นั้นจะได้นำเสนอต่อไป สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สารสนเทศท้องถิ่น ณ อุบลราชธานี (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo)

แห่ปราสาทผึ้ง บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอเขื่องใน แห่ปราสาทผึ้ง บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอเขื่องใน ไหลเรือไฟ แม่น้ำมูล อุบลราชธานี ธรรมมาสน์และศาลาการเปรียญฝีมือช่างญวน วัดธรรมละ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ธรรมมาสน์และศาลาการเปรียญฝีมือช่างญวน วัดธรรมละ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ธรรมมาสน์และศาลาการเปรียญฝีมือช่างญวน วัดธรรมละ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ฮูปแต้มวัดหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน ฮูปแต้มวัดหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน ฮูปแต้มวัดหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน