Loading
ผ้าไทดำ

ผ้าในวิถีชีวิตไทดำ

การศึกษาผ้าเคียน หรือผ้าที่ใช้พันศีรษะ พันรอบเอว หรือพันตามแขนหรือขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในวิถีชีวิตของไทดำ เป็นเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ และมีความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย ประทับใจ สิกขา

ผ้าไทดำ
Download Fulltext