Loading
หนังสือ AR การแกะสลักเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือ AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน

หนังสือ AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน (AR Book Techniques for Candle Carving) รวบรวมเทคนิคการแกะสลักเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีลวดลายต่าง ๆ ในงานศิลปะไทย ถ่ายทอดโดยนำเทคโนโลยีการผลิตสื่อเสมือนจริง (AR: Augmented Reality Technology) จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

AR book เทียนพรรษา
Download Fulltext