Loading
ครูภูมิปัญญาไทย-ภูมิปัญญาอุบลราชธานี

ครูภูมิปัญญาไทย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ลุ่มของแม่น้ำหลายสาน เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี ลำเซบก ลำเซบาย เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีรากฐานภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลางทางการศึกษานานาชาติ เป็นแหล่งภูมิปัญญาที่มีช่างฝีมือในการทอผ้า เป็นต้นสกุลช่างศิลป์ ช่างเงิน ช่างคำ และช่างหล่อจำนวนมาก มีวรรณกรรมท้องถิ่นหลากหลาย มีนักการปกครองที่มีความรู้ความสามารถ มีนักคิดนักเขียนที่มีชื่อเสียง และมีนักการศึกษาที่มีผลงานวิชาการมากมาย นอกจากนี้ อุบลราชธานียังเป็นแหล่งนักปราชญ์ที่ได้วางพื้นฐานการศึกษาไทยในภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางในการบวชเรียนหนังสือไทยและบาลี สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย เป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของอุบลเมืองนักปราชญ์ และเป็นที่มาของคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่า "อุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนแห่งอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล" นิทรรศการ "ครูภูมิปัญญาไทย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลราชธานี" เป็นการรวบรวมความเป็นมาและ ผลงานของครูภูมิปัญญาชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชิดชูและเผยแพร่เกียรติประวัติท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแบบอย่างแนวทางการศึกษาเรียนรู้ต่อไป