เก็บข้อมูลทำธูปหอมแบบโบราณอีสาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 งานข้อมูลท้องถิ่นได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูไพโรจน์บุญญากร เจ้าอาวาสวัดปุญญานิวาส ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี พร้อมทั้งคณะชาวบ้าน ได้สาธิตการทำธูปหอมและการทำประทีปแบบโบราณอีสาน ที่ชาวบ้านเป้าทำใช้กันมานาน โดยใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันนับวันจะสูญหายไปแล้ว งานข้อมูลท้องถิ่นจะได้ดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอไว้เพื่อเป็นแหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานต่อไป และขอขอบพระคุณพ่อแม่ทุก ๆ ท่านที่ให้ความกรุณาเอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่ สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

เนียมแม่ฮ้าง-ธูปหอม-อีสาน ตั้งตุ่น-ธูปหอม-อีสาน ยางบง-ธูปหอม-อีสาน ธูปหอม-อีสาน ธูปหอม-อีสาน ตอปอไห่-ธูปหอม-อีสาน ตอปอไห่-การทำกระดาษ