Loading
ขันหมากเบ็ง-งานใบตองดอกไม้

เก็บข้อมูลแหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เริ่มต้นกันอีกครั้งกับการลงพื่นที่เก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อเดือนเมษายน 2560 ทีมงานข้อมูลท้องถิ่นได้ดำเนินการลงพื้นที่ในเขตอำเภอสว่างวีระวงศ์ สิรินธร พิบูลมังสาหาร และโขงเจียม ซึ่งข้อมูลที่ได้มีทั้งวัด แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าไหม สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่งดงาม และอื่น ๆ ซึ่งทีมงานจะได้ดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอต่อไป ติดตามได้ที่ สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-สิรินธร เขื่อนสิรินธร-ช้างเล่นดนตรี พัทยาน้อย-อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ภูกระแต่-อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ศูนย์อนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นเมือง-สิรินธร วัดโขงเจียม วัดสว่างวีระวงค์ ศูนย์หม่อนไหม-การผสมพันธุ์ไหม