Loading

บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบรรณสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

nontaburi