Loading

รายงานสรุปการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2

รายงานสรุปการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ในการสัมมนาครั้งนี้ งานข้อมูลท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >>Click

pulinet2