Loading

นักศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 31 มกราคม 2560 ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวนเกือบ 30 คน เข้าศึกษาข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนั้นยังได้นำเสนอหนังสือ เอกสาร รูปภาพ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อมูลที่ได้ศึกษาจะช่วยน้อง ๆ ในการสืบค้นประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามหัวข้อที่สนใจต่อไป