คณะวิทยาศาสตร์

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีของ วัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2548-2550 : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2

การเสริมสร้างเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ด้วยกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการจำแนกสาร สารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา

Pages

Subscribe to RSS - คณะวิทยาศาสตร์