การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดยใช้ชุดทดลองอย่างง่าย

Titleการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดยใช้ชุดทดลองอย่างง่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsมาฆะ ทองมูล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ม414
Keywordsการเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การสอนด้วยสื่อ, แสง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติและวิธีการเรียนฟิสิกส์ นำเจตคติของนักเรียนมาใช้
จัดการเรียนการสอน โดยการสำรวจความหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร พบว่านักเรียนขาดหลักวิธีการเรียนวิชาฟิสิกส์ที่ถูกต้องและขาดความเข้าใจ
ที่ฝัดนี้จะได้รับการแก้ไขได้ถ้าครูมีวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง งานวิจัยนี้ได้นำความรู้เรื่องการเลี้ยวเบน
และการแทรกสอดโดยชุดทดลองอย่างง่ายมาเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Makha_Tong/abstract.pdf
Title Alternate Enhancement of learning achievement by using simple experiments on diffraction and interference of light