การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการจำแนกสาร สารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา

Titleการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการจำแนกสาร สารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsกนกอร ศุภธนศักดิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ก125ก
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง--อุบลราชธานี, ซิปปาโมเดล, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, รูปแบบการสอนแบบซิปปา, สสาร--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เเละเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การดำเนินการศึกษาค้นคว้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้เเก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เเบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนเเบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน เเบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน เเละเเบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Title Alternate The study on the achievement of science learning in classification of substances, homogeneous and heterogeneous substances based on cippa model for Mattayom Suksa I