การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์

Titleการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsกนกกรณ์ ศิริทิพย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเคมี
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ก124ก
Keywordsปฏิกิริยา Sonogashira coupling, สารไวแสงพอร์ไฟริน, เซลล์แสงอาทิตย์
Abstract

โครงการวิจัยนี้ได้สังเคราะห์เเละพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์สารไวเเสงพอร์ไฟรินที่มีสายโซ่เป็นหมู่คาร์บอกซิลที่ปลายเเละไพคอนจูเกต โดยอนุพันธ์ ethynylphenylporphyrin carboxylic acid เป้าหมายสามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยา Sonogashira coupling ของอนุพันธ์ haladophenylporphyrin กับสายอนุพันธ์ของ ethynyl aromatic ester ตามด้วยปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

Title Alternate The synthesis and characterization of functionalized porphyrin sensitzers for solar cells