คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การจัดการธุรกิจ  [Clear All Filters]
2548
อารีรัตน์ ธานี. (2548). ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Areerat_Tha.pdf (47.49 MB)