คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Keyword is การลงทุน  [Clear All Filters]
2552
พัลลภา รัตนพิทักษ์สุข. (2552). ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pallapa_Ratanapitaksook.pdf (83.56 MB)
2559
ศุภรัตน์ ชัยเศวตกานนท์. (2559). การรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suparat_Chaisavetkanon.pdf (38.12 MB)