การรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ

Titleการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsศุภรัตน์ ชัยเศวตกานนท์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHE ศ715ก 2559
Keywordsการบิน--แง่เศรษฐกิจ, การบินพาณิชย์--แง่เศรษฐกิจ, การลงทุน, ความเสี่ยงของการบริการ, สายการบิน, สายการบินต้นทุนต่ำ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกังวลความเป็นส่วนตัว ความไว้วางใจ การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม กับการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความกังวลความเป็นส่วนตัว ความไว้วางใน การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศไทย จำนวน 419 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.813-0.905 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ และวิธีการชำระเงินค่าตั๋วโดยสารที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ความกังวลความเป็นส่วนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ และมีทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความไว้วางใจในสายการบินต้นทุนต่ำ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำมากและมีทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ความกังวลความเป็นส่วนตัว ความไว้วางใน การรับนวัตกรรมและอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายการผันแปรของการรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำได้ร้อยละ 30.90

Title Alternate Risk perception of low-cost airlines service