คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ถนัดกิจ ศรีโชค  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ถนัดกิจ ศรีโชค.  2554.  การพัฒนาต้นแบบแพขุดไม้ใต้น้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)PDF icon Thanatkij_Sec.pdf (20.83 MB)