การพัฒนาต้นแบบแพขุดไม้ใต้น้ำ

Titleการพัฒนาต้นแบบแพขุดไม้ใต้น้ำ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsถนัดกิจ ศรีโชค
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTT ถ212
Keywordsแพขุดไม้ใต้น้ำ, ไม้--เครื่องมือและอุปกรณ์
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบแพขุดใต้น้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองสร้างแพพร้อมทั้งอุปกรณ์ชักลากไม้ โดยมีลักษณะเป็นแพต้นแบบสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการของลูกค้า คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ แบบ 4 เฟส ในการดำเนินการศึกษานี้ โดยได้แปลงความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับแพขุดไม้ใต้น้ำ เข้าสู่ช่วงต่าง ๆ ของ QFD ทั้ง 4 เฟส ได้แก่ 1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ 2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3) การวางแผนกระบวนการ และ 4)การวางแผนควบคุมกระบวนการโดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นกลุ่มชุมชนวิสาหกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ หมู่บ้านเรียงแถวใต้ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19 คน ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของลูกค้านั้น ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างซึ่งมีความมั่นคง แข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ผลของการประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.73 เป็น 4.41 คิดเป็นร้อยละของการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 18.23

Title Alternate The model development of underwater wood diging raft
Fulltext: