คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ถนัดกิจ ศรีโชค  [Clear All Filters]
2554
ถนัดกิจ ศรีโชค.  2554.  การพัฒนาต้นแบบแพขุดไม้ใต้น้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) Thanatkij_Sec.pdf (20.83 MB)