คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is สายสมร ลำลอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Pornpan_Pun.pdf (21.69 MB)
สายสมร ลำลอง. (2553). การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Saisamorn_Lamlong.pdf (16.18 MB)
PDF icon Malee_Prajoubsuk.pdf (2.84 MB)