คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุภารัตน์ คำแดง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
สุภารัตน์ คำแดง, ปรีชา บุญจูง, จารุวรรณ์ วงบุตรดี.  2548.  การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf.comosa Roxb..
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุภารัตน์ คำแดง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, นุตติยา วีระวัธนชัย, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, สมชาย สินชัยสุข.  2542.  ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bungon_Sripanitkulchai.pdf (30.8 MB)
นิภาพร เมืองจันทร์, สุภารัตน์ คำแดง.  2551.  นิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน. PDF icon Nipaporn_Muangjun.pdf (29.42 MB)
สุภารัตน์ คำแดง, เพียงเพ็ญ ธิโสดา, นุตติยา วีระวัธนชัย, บัวนัส วงษ์สุด.  2540.  ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่างๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย. PDF icon Suparat_Daengkam.pdf (3.1 MB)