คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 9 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is อุทัย อันพิมพ์  [Clear All Filters]
2544
PDF icon Uthai_Unphim_2542.pdf (808.22 KB)
PDF icon Yuwadee_Cho.pdf (23.48 MB)
2554
อุทัย อันพิมพ์. (2554). การจัดการความรู้เพื่อการทำเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Uthai_Unp.pdf (28.18 MB)