คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 9 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อุทัย อันพิมพ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, บุญส่ง เอกพงษ์, ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์.  2541.  การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
อุทัย อันพิมพ์.  2554.  การจัดการความรู้เพื่อการทำเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์PDF icon Uthai_Unp.pdf (28.18 MB)
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร.  2544.  การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก. PDF icon Uthai_Unphim_2542.pdf (808.22 KB)
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร.  2544.  การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก.
ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์, อรุณรัตน์ อนันตทัศน์.  2550.  การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก. PDF icon Yuwadee_Chuprapawan2547.pdf (87.47 MB)
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2546.  การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Uthai_Unphim_2543.pdf (1.13 MB)
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์, ศรีประไพ ธรรมแสง, วรงค์ นัยวินิจ, ภาคภูมิ สืบนุการณ์, อุทัย อันพิมพ์.  2545.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน. PDF icon Kanjana_Rungratchakanon_2543.pdf (1.29 MB)