คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 9 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อุทัย อันพิมพ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
อุทัย อันพิมพ์. (2554). การจัดการความรู้เพื่อการทำเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Uthai_Unp.pdf (28.18 MB)
PDF icon Uthai_Unphim_2542.pdf (808.22 KB)
PDF icon Yuwadee_Chuprapawan2547.pdf (87.47 MB)
PDF icon Uthai_Unphim_2543.pdf (1.13 MB)
PDF icon Kanjana_Rungratchakanon_2543.pdf (1.29 MB)