คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 7 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is บังอร ศรีพานิชกุลชัย  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, ณรงค์ชัย จักษุพา.  2548.  การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (33.79 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน, อรนุช ธนเขตไพศาล, สุดารัตน์ หอมหวล, ณรงค์ชัย จักษุพา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วันดี อิ่มเอมทรัพย์.  2545.  การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์. PDF icon Warisda_Silaorn.pdf (2.44 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วิจิตร เกิดผล.  2548.  การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี. PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2543.pdf (3.51 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.  2540.  การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา. PDF icon Bangorn_Sripanichkulchai.pdf (5.35 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อินทรหนองไผ่, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2545.  การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chutinun_Prasitpuripreecha.pdf (24.26 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุภารัตน์ คำแดง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, นุตติยา วีระวัธนชัย, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, สมชาย สินชัยสุข.  2542.  ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bungon_Sripanitkulchai.pdf (30.8 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์, สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วริษฎา ศิลาอ่อน.  2544.  สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)