คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 7 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is บังอร ศรีพานิชกุลชัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารี วังมณีรัตน์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, สมชัย สวาสดิพันธ์, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์, ณรงค์ชัย จักษุพา.  2548.  การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (33.79 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน, อรนุช ธนเขตไพศาล, สุดารัตน์ หอมหวล, ณรงค์ชัย จักษุพา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วันดี อิ่มเอมทรัพย์.  2545.  การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์. PDF icon Warisda_Silaorn.pdf (2.44 MB)
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วิจิตร เกิดผล.  2548.  การศึกษาการแสดงออกและการกระจายตัวของ Integrin Glycoproteins ในมะเร็งท่อน้ำดี. PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2543.pdf (3.51 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.  2540.  การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา. PDF icon Bangorn_Sripanichkulchai.pdf (5.35 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อินทรหนองไผ่, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2545.  การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chutinun_Prasitpuripreecha.pdf (24.26 MB)