Loading

การใช้ Powtoon สร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม Powtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ Animation อย่างง

อ่านต่อ...

นามานุกรมวรรณกรรมอีสาน

โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมวรรณกรรมอีสานไว้ กว่า 90 เรื่อง เช่น เวสสันดรชาดก

อ่านต่อ...

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน มติที่ประชุมของคณะทำงาน

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 20 รูปแบบ

อ่านต่อ...

การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน โดยได้ดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่

อ่านต่อ...

การนำหลัก SEO มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้พัฒนาและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ โดยได้นำหลัก SEO มาใช้ เพื่อให้ Search Engine ค

อ่านต่อ...

ไอทีดูงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงา

อ่านต่อ...