Loading

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ubon Repository ด้วย Google AppSheet

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ทดลองจัดทำแอปพลิเคชันสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้ Appsheet ของ Goog

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จากสำนักวิทยบริการ มห

อ่านต่อ...

การนำหลัก SEO มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้พัฒนาและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ โดยได้นำหลัก SEO มาใช้ เพื่อให้ Search Engine ค

อ่านต่อ...

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการมุม UCTM

คู่มือสำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศมุม UCTM หรือเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

อ่านต่อ...

บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบรรณสาธิต ชั้น 4 อาค

อ่านต่อ...