Loading

เทคนิคและวิธีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการชี้แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร

อ่านต่อ...

โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการ "โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น" เป็นโครงการที่งานข้อมูลท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อก

อ่านต่อ...

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการมุม UCTM

คู่มือสำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศมุม UCTM หรือเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

อ่านต่อ...

การสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่และการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ขั้นพื้นฐาน

รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม "การสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่และการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ขั้นพื้นฐาน" วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย

อ่านต่อ...

การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สรุปรายงานการอบรม "การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 เดือน ธันวาคม พ.ศ

อ่านต่อ...

บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบรรณสาธิต ชั้น 4 อาค

อ่านต่อ...