Loading

เสน่ห์ฮักวาริน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้ให้การต้อนรับนางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำ

อ่านต่อ...

โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ทัศนศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการได้ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  40 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษามหาวิ

อ่านต่อ...

โรงเรียนอำนาจเจริญ ทัศนศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด และทีมงานฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

อ่านต่อ...

นักศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริกา

อ่านต่อ...

ประชุมวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

วันที่ 29 มกราคม 2561 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและทีมงาน ได้ร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโย

อ่านต่อ...