Loading

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุด

วันที่ 21 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร ว่าที่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดกับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงานข้อมูลท้องถิ่น โดยมี นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และนายพนม จรูญแสง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับแนะนำการบริหารจัดการและการให้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11490172042582 11490172040319 11490172033176