Loading

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงถึงประวัติ การบริหาร และ

อ่านต่อ...

นักศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 31 มกราคม 2560 ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาประวั

อ่านต่อ...