Loading

ความเป็นมา (Introduction)

local

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ เป็นแหล่งภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานหลายพันปี ทราบจากหลักฐานแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง เช่น ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับภาคอีสานได้ถ่ายทอด บอกเล่า สืบต่อกันมา และบางส่วนได้ถูกจดบันทึกลงในหนังสือข่อย หนังสือใบลาน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่าง ๆ ทำให้ผู้สนใจไม่มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับภาคอีสานตามที่ต้องการ

งานข้อมูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นหน่วยงานที่รวบรวม จัดระบบ และให้บริการข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นข้อมูลในด้านตะวันออกและด้านใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศแถบอินโดจีนในทุกสาขาวิชาในรูปของหนังสือ เอกสารโบราณ โสตทัศนวัสดุและเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การดำเนินงานของงานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นแก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศให้สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

local_ubu

  • ปี พ.ศ. 2531 เริ่มแรกก่อตั้งเป็นงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ตึกสถิติ ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปี พ.ศ. 2533 วันที่ 29 กรกฎาคม ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่ม 107 ตอนที่ 131 หน้า 60 วันที่ 29 กรกฎาคม 2533) และได้ย้ายมาเปิดการเรียนการสอนที่พื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเริ่มแรกงาน ห้องสมุดสังกัดอยู่ในสำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปิดให้บริการวารสารที่ ชั้น 2 และบริการหนังสือที่ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์
  • ปี พ.ศ. 2534 ได้พัฒนามาป็นสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534
  • ปี พ.ศ. 2536 หลังจากที่อาคารสำนักวิทยบริการ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จห้องสมุดจึงได้ย้ายมาเปิด ให้บริการที่อาคารสำนักวิทยบริการ ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 3 ชั้น
  • ปี พ.ศ. 2538 ได้ดำเนินการจัดตั้งงานข้อมูลท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศ เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานข้อมูลท้องถิ่นได้เขียนโครงการเสนอขอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยของบประมาณก่อสร้างอาคาร
  • ปี พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการจัดให้บริการข้อมูลท้องถิ่นเป็นห้องเล็ก ที่ตึกสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 เรียกว่า งานข้อมูลท้องถิ่น ได้รับความสนใจและมีผู้มาขอใช้บริการศึกษาค้นคว้าจากอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจจำนวนมาก ขณะเดียวกันที่โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
  • ปี พ.ศ. 2542 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษางานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงานและแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อดำเนินงานข้อมูลท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา
2.นางสาวสุวนีย์ วิเศษสินธุ์ ที่ปรึกษา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง ที่ปรึกษา
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลสุข บัณฑิตย์ ที่ปรึกษา
5.นายสุภชัย หาทองคำ ประธานคณะทำงาน
6.นายประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล คณะทำงาน
7.นายจักรฤทธิ์ อุทโธ คณะทำงาน
8.นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย คณะทำงาน
9.นางสาวสุเพ็ญ ศิริคูณ คณะทำงานและเลขานุการ
10.นางอรทัย เลียงจินดาถาวร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ปี พ. ศ. 2543 ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษางานข้อมูลท้องถิ่นต่อเนื่องเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงานและแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อดำเนินงานข้อมูลท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา
2.นางกุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี ที่ปรึกษา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง ที่ปรึกษา
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลสุข บัณฑิตย์ ที่ปรึกษา
5.นางสาวสุวนีย์ วิเศษสินธุ์ ที่ปรึกษา
6.นายลำดวน สุขพันธุ์ ที่ปรึกษา
7.นายสถาพร ขวัญยืน ที่ปรึกษา
คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.นายสุภชัย หาทองคำ ประธานคณะทำงาน
2.นายจักรฤทธิ์ อุทโธ ผู้ทำงาน
3.นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย ผู้ทำงาน
4.นางสาวยุพา กาฬเนตร ผู้ทำงาน
5.นางอรทัย เลียงจินดาถาวร ผู้ทำงานและเลขานุการ
6.นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

exhi_ubu

  • ปี พ . ศ . 2544 หลังจากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ งานข้อมูลท้องถิ่นได้ย้ายมาจัดให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 3 ส่วนงานข้อมูลท้องถิ่น ทำให้สถานที่บริการกว้างขวางขึ้น สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้มากขึ้น

North-East or Isan of Thailand is the land of old civilization, and local wisdom. The land has been prosperous for thousand years. There are many ancient places in the area such as Ban Chiang: Udon Thani, and Pha Taem National Park: Ubon Ratchathani. Different Isan stories have been told and some have been recorded in pulp notebooks and palm leaves. The information is not collected so, it is difficult for interested people to get access to it.

Local Information Affairs, Office of Academic Resources, Ubon Ratchathani University has collected, categorized and provided Isan information, with the focus on eastern and southern parts of Isan and Indo-China area. The available information is books, ancient documents, audio-visual materials, and archives. Our work is in line with the curricula, learning, teaching, and research of the university. A local information database is provided for lecturers, students, researchers and the public.
Office of Academic Resources was founded in 1988, as Department of Library, Ubon Ratchathani College, Khon Kaen University, located on the 2nd floor of Statistics Building, Faculty of Science, Khon Kaen University, and gave services for UBU Agriculture and Engineering students.

Ubon Ratchathani College was upgraded to Ubon Ratchathani University on 29th July 1990 (Royal Thai Government Gazette, Volume 107 Part 131) and moved to Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani.

At first, Department of Library was under Office of the Secretary, Ubon Ratchathani University. Journals were available on the 2nd floor and books on the 4th floor of the Multi-Purpose Building.

Department of Library was changed to Office of Academic Resources on 6th November 1991. In 1993, the Office of Academic Resources was moved to Academic Resources Building. In 1995, Department of Local Information was founded to provide North-East-Thailand information. In 1997, Local Information Center was founded, located on the 3rd floor of Academic Resources Building. Many lecturers, students, and others used our service at the center. In 1999-2000, advisor and committee of Local Information Center were appointed. In 2001, Local Information Building was completed, and Local Information Center was moved here. So, there was more space for service.

ใส่ความเห็น