Loading

อ่าน ติว ชิว ชิว ที่งานข้อมูลท้องถิ่น

น้อง ๆ นักศึกษามาอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ให้บริการข้อมูลท้องถิ่น ณ ชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ

local2

local15

local12

local7