Loading

นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

วันที่ 9 มีนาคม 2559 น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ามาเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

local6

local9