Loading
the isaan record

The Isaan Record

เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งเรื่องราวของประเทศไทย จากผลงานการเขียนของนักเขียนกว่า 30 คน นำเสนอเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์มีความคาดหวังว่าเว็บไซต์นี้จะช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้สาธารณชนได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสาน โดยทำหน้าที่รายงานข่าวการเคลื่อนไหวของผู้คนในระดับรากหญ้าที่กำลังต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวจากภูมิภาคแห่งนี้ด้วยความหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

เนื้อหาในเว็บไซต์แบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ข่าว ความคิดเห็น เจาะประเด็น บทสัมภาษณ์ และจิปาถะ มีการนำเสนอเรื่องราวตั้งแต่ปี 2554 (ค.ศ.2011) จนถึงปัจจุบัน  กว่า 700 เรื่อง เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม จารีตประเพณี การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์โบราณคดี เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและเรียนรู้เรื่องราวของคนอีสาน ได้ที่ https://isaanrecord.com

the isaan record