Loading

คลังวัตถุลุ่มน้ำโขง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังที่ต่าง ๆ ได้เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของในท้องถิ่น และได้รับบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานมากมาย และมีการจัดแสดงไว้ที่ห้องนิทรรศการโขงชีมูล และเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของวัตถุเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น  และเป็นการจัดการทรัพยากรให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว จึงได้จัดทำคลังวัตถุลุ่มน้ำโขงขึ้น โดยการถ่ายภาพวัตถุสิ่งของ ที่จัดแสดงไว้ และจัดทำข้อมูลประกอบ เช่น ขนาด รูปร่าง ลักษณะ การใช้ประโยชน์ การได้มา เป็นต้น นำเสนอและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า “คลังวัตถุลุ่มน้ำโขง” สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/localobjects

คลังวัตถุลุ่มน้ำโขง objects in Mekong region