Loading
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 20 รูปแบบ เพื่อติดประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลและบรืการต่าง ๆ ที่งานข้อมูลท้องถิ่นได้จัดทำไว้ให้บริการในรูปแบบและช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่อง youtube