Loading
โรงเรียนอำนาจเจริญ-ศึกษาดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น

โรงเรียนอำนาจเจริญ ทัศนศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด และทีมงานฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อเรียนรู้และศึกษาดูงานการให้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ อาทิ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การให้บริการต่าง ๆ ของฝ่ายหอสมุด

นอกจากนั้นแล้วยังได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในห้องนิทรรศการโขง ชี มูล น้อง ๆ ได้ซักถาม และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยความสนใจ ตื่นเต้นกับวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงไว้ พี่ ๆ งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ให้ความรู้ แนะนำ บอกเล่าเรื่องราว ที่ไปที่มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้อง ๆ อย่างสนุกสนาน 

ทีมงานฝ่ายหอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ พัฒนาตนเองต่อไป

โรงเรียนอำนาจเจริญ-ศึกษาดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น โรงเรียนอำนาจเจริญ-ศึกษาดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น โรงเรียนอำนาจเจริญ-ศึกษาดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น โรงเรียนอำนาจเจริญ-ศึกษาดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น โรงเรียนอำนาจเจริญ-ศึกษาดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่นโรงเรียนอำนาจเจริญ-ศึกษาดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น

ถ่ายภาพโดย : ปริญญา บุญศรัทธา, อนวัช กาทอง