Loading
ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด พร้อมทีมงานได้ให้การต้อนรับและนำชมการให้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ อาทิ งานบริการสารสนเทศ งานบริการสื่อโสตทัศน์ งานข้อมูลท้องถิ่น การบริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาต่างให้ความสนใจซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กันในประเด็นต่าง ๆ สำนักวิทยบริการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับมาเยี่ยมเยือนเราอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน-สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพถ่ายโดย : มะลิวัลย์ สินน้อย, ชนิตา สุวรรณกูฏ, ปริญญา บุญศรัทธา